[klauzula informacyjna]

klauzula


Klauzula informacyjna RODO
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MP Wójcik sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ul. 10 Lutego 15A, 86-100 Świecie, jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000879508, gdzie znajdują się akta rejestrowe podmiotu. NIP: 559 205 47 58 REGON 38799435400000 zwanym dalej Administratorem na podstawie  art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że
2) Inspektorem Ochrony Danych skontaktujecie się państwo:
- listownie na adres: MP Wójcik sp. z o.o., ul. 10 Lutego 15A; 86-100 Świecie
- poprzez adres e-mail: rodo@mp-wojcik.pl
3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:

- Komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności obsługi reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora, oraz udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi, pytania w ramach trwającej współpracy

  1. - Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną po uprzednim kontakcie ze strony Użytkownika;

  2. - Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym po uprzednim kontakcie ze strony Użytkownika;

  3. - Przesyłania Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną w ramach zapisu na newsletter Administratora;

- Związanych z realizacją zawartej z Panią/Panem umowy
- Związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,

- W celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

- W celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  1. - W celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  2. - W celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
- niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
- niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. W ramach podanych danych osobowych ma Pan/Pani prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych, oraz ograniczenia ich przetwarzania w tym również ich przenoszenia,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

- Żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe.

- Uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
- Żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie w sytuacji gdy nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, ciążących na Administratorze

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
- podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie w szczególności Hotelom, centrom SPA, w ramach realizacji vouchera prezentowego, firmom ubezpieczeniowym oraz
- organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności instytucjom państwowym (m.in. właściwemu Staroście), gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o obowiązującą podstawę prawną.
7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
- czasu obowiązywania zawartej umowy,
- przepisów prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
- okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora, w szczególności przepisów podatkowych, oraz czynność w ramach ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i pokrewne
9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
10) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Informujemy, że posiada Pan/Pani możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.